Skip to main content
Περιμετρική Προστασία
Εξωτερική Ασφάλεια Χώρων

Η περιμετρική προστασία αφορά κυρίως στην ισχυροποίηση των φυσικών ορίων ενός φυλασσόμενου χώρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ειδοποίηση και κινητοποίηση, προτού να αναλάβει δράση ο επίδοξος εισβολέας. Η ασφάλεια κάθε εγκατάστασης ξεκινάει πάντα από ένα επιτυχημένο κι αποτελεσματικό ολοκληρωμένο σύστημα περιμετρικής προστασίας.

Αναντίρρητα, η εξωτερική περιμετρική ασφάλεια διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην θωράκιση της εγκατάστασής μας. Συνεπώς αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια σε οποιονδήποτε έχει κάποια κακόβουλη πρόθεση εισβολής στον χώρο.

Σκοπός Περιμετρικής Φύλαξης

Αρχικά, ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιμετρικής προστασίας συνδυάζει τεχνητούς, τεχνολογικούς κι ανθρώπινους πόρους. Κατά την σχεδίαση λοιπόν ενός αποτελεσματικού συστήματος περιμετρικής φύλαξης οφείλουμε να διασφαλίσουμε διάφορες παραμέτρους.

Για αρχή μας ενδιαφέρει να διασφαλίζουμε την ακεραιότητα της εγκατάστασης. Αναλυτικότερα, προστατεύουμε την ίδια την κτιριακή εγκατάσταση καθώς και στο περιεχόμενο που φυλάσσεται σε αυτήν, όπως  μηχανήματα, οχήματα, εξοπλισμοί κ.λπ.

Έπειτα, εστιάζουμε στην ασφάλεια και την διαχείριση κινδύνου. Σε μια εγκατάσταση συναντάμε διαφορετικές περιπτώσεις κινδύνου, όπως για παράδειγμα δράσεις οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, τρομοκρατικές ενέργειες ή μεμονωμένους δράστες. Επιπρόσθετα, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες αφορούν στην προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα. Αυτές τις δικλείδες ασφάλειας λοιπόν μόνο ένα αποτελεσματικό σύστημα περιμετρικής προστασίας μπορεί να εξασφαλίσει επαρκώς.

Αποτελεσματική Περιμετρική Προστασία
Πώς επιτυγχάνεται;

Επιθυμώντας να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιμετρικής φύλαξης εστιάζουμε σε 5 κύρια σημεία. Αυτά είναι η έγκαιρη αναγνώριση της απειλής, οι αυτοματοποιημένες αντιδράσεις, ο προσδιορισμός της ύποπτης δραστηριότητας, ο χρόνος καθυστέρησης για την διαχείριση της κατάστασης και τέλος η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων.

  1. Αναγνώριση απειλής 

Το πρώτο σημαντικό βήμα αποτελεί η έγκαιρη αναγνώριση της απειλής. Συνδυάζοντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με την ύπαρξη ενός εκπαιδευμένου προσωπικού, μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε γρήγορα μια ενδεχόμενη απειλή.

Η απειλή είτε προέρχεται από άτομα με παραβατική συμπεριφορά, είτε από μια φυσική καταστροφή πρέπει να εντοπίζεται όσο το δυνατό γρηγορότερα, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αντίδρασης στην απειλή.

2. Αυτοματοποιημένες αντιδράσεις 

Κατόπιν έγκαιρης αναγνώρισης της απειλής,πρέπει να υπάρχουν έτοιμες και προσχεδιασμένες διαδικασίες αντίδρασης στον ενδεχόμενο κίνδυνο. Για να διατηρήσουμε το πλεονέκτημα της έγκαιρης αναγνώρισης, οι διαδικασίες αντίδρασης, αντίστοιχες με την μορφή του κινδύνου, πρέπει να εκτελούνται άμεσα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα βήματα.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση σ’ αυτή την αντίδραση μπορεί να αποβεί καταστροφική, γι αυτό η διαρκής και σωστή εκπαίδευση, με ασκήσεις προσομοίωσης, παίζει καταλυτικό ρόλο. Η εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων διευκρινίζει τον ρόλο που θα διαδραματίσουν σε μια ενδεχόμενη απειλή καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την καταστολή της.

3. Προσδιορισμός της κατάστασης

Ως πρώτο βήμα της αντίδρασης είναι ο προσδιορισμός της κατάστασης από τους υπεύθυνους της εγκατάστασης. Η καταγραφή του τρόπου εξέλιξης μιας επικίνδυνης κατάστασης ευνοεί τον υπεύθυνο στο να αποφασίσει ποια βήματα – ενέργειες πρέπει να ακολουθηθούν.

Είναι κύριο στοιχείο μιας αποτελεσματικής περιμετρικής προστασίας να μπορούν οι υπεύθυνοι να παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασης.

4. Καθυστέρηση και διαχείριση

Η καθυστέρηση αποτελεί εξίσου σημαντικό στοιχείο επιτυχημένης άμυνας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες κι έχουν εκπαιδευτεί για να χειρίζονται επικίνδυνες καταστάσεις, έχουν όλον τον απαραίτητο χρόνο για να δράσουν έγκαιρα κι αποτελεσματικά.

Σε περίπτωση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαρρήκτες, δημιουργούμε φυσικά εμπόδια ώστε να δυσχεραίνουμε την πορεία τους προς τα ενδότερα της εγκατάστασης. Έτσι κερδίζουμε τον απαραίτητο χρόνο, που χρειάζονται οι αστυνομικές δυνάμεις για να προσέλθουν και να χειριστούν την κατάσταση.

Το ίδιο μπορούμε να επικαλεστούμε και για πυρκαγιά που κατευθύνεται προς την εγκατάσταση. Η ομάδα πυρασφάλειας θα πρέπει να προσπαθήσει να καθυστερήσει την πορεία της πυρκαγιάς, χωρίς φυσικά να κινδυνεύσουν τα μέλη της, μέχρι να έρθουν οι κατάλληλα εκπαιδευμένες ενισχύσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία.

5. Συλλογή Δεδομένων

Ύστερα από κάθε περιστατικό θα πρέπει να συλλέγονται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που προέκυψαν από την διαχείρισή του. Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιοποιούνται ώστε να εντοπισθούν πιθανές αδυναμίες, αστοχίες ή / και κενά ασφαλείας της εγκατάστασης. Ακολουθεί ένα πλάνο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο σκοπεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας.

Εύρυθμη & Αξιόπιστη Λειτουργία

Η εύρυθμη κι η αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος περιμετρικής φρούρησης ενισχύει την θωράκιση του χώρου μας. Διάφοροι παράγοντες συμβάλουν καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της περιμετρικής προστασίας. Τέτοιοι είναι το εκπαιδευμένο προσωπικό, η συνεχής επίβλεψη, η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας καθώς κι η προστασία πολλαπλών επιπέδων.

Εκπαιδευμένο Προσωπικό:

Η επιτυχής υλοποίηση κάθε εγχειρήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή και την εκπαίδευση του προσωπικού, που θα κληθεί να το υλοποιήσει και να το διαχειριστεί. Το προσωπικό που θα στελεχώσει τις θέσεις φύλαξης και τα στελέχη που θα βρίσκονται εντός του κέντρου ελέγχου των ηλεκτρονικών συστημάτων, οφείλουν να έχουν σωστή και συνεχή εκπαίδευση.

  • Οι φύλακες οφείλουν να διαχειρίζονται τις απρόβλεπτες καταστάσεις με ψυχραιμία, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
  • Οι χειριστές του κέντρου ελέγχου θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις λειτουργίες των συστημάτων, να έχουν αγαστή συνεργασία με τους φύλακες και να μπορούν να προλαβαίνουν έγκαιρα κρίσιμες καταστάσεις.
Συνεχής επίβλεψη:

Έστω ότι διαθέτουμε κατάλληλα και συνεχώς εκπαιδευμένο προσωπικό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η συνεχής επίβλεψή του. Ο χειρότερος εχθρός σε κάθε σύστημα ασφάλειας είναι ο εφησυχασμός. Κι αυτό γιατί η ρουτίνα μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση κι η χαλάρωση με την σειρά της θα επιφέρει ενδεχόμενα κενά ασφάλειας, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις.

  • Θα πρέπει να γίνονται συνεχώς έλεγχοι, είτε έκτακτοι είτε σε περιοδικό βαθμό. Έτσι ελέγχεται ο τρόπος που ανταποκρίνεται το προσωπικό μας κι εκτελεί τα καθήκοντά του.
  • Η καθημερινή επικοινωνία με όλο το προσωπικό, που στελεχώνει τις ανάλογες θέσεις αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας.
Χρήση της σωστής τεχνολογίας:

Η αλματώδης εξέλιξη της βιομηχανίας της ασφάλειας μας τροφοδοτεί με τα κατάλληλα εργαλεία, που διαφυλάσσουν την ακεραιότητα της περιμέτρου της εγκατάστασής μας!

  • Στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης εντοπίζουμε κάμερες ασφαλείας υψηλής ποιότητας ανάλυσης κι εγγραφής εικόνας με καινοτόμες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Απολαμβάνουμε δυνατότητες όπως η αναγνώριση προσώπων, οχημάτων και ζώων, η θερμική απεικόνιση, η έξυπνη αναζήτηση συμβάντων κ.α.
  • Τα συστήματα συναγερμών, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, τα συστήματα φωτισμού κ.λπ. προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο σύστημα περιμετρικής προστασίας.
Προστασία Πολλαπλών Επιπέδων:

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα περιμετρικής προστασίας, η πιο αποτελεσματική προστασία ορίζεται αυτή των πολλαπλών επιπέδων. Σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, όπου η προστασία είναι πολυεπίπεδη, συναντάμε τα εξωτερικά συστήματα περιμετρικής προστασίας.

  • Είναι ο συνδυασμός ανθρώπινης παρουσίας (στατικοί φύλακες, κέντρο λήψης σημάτων) κι ηλεκτρονικών μέσων (κάμερες ασφαλείας, συστήματα συναγερμού, ηλεκτροφόροι φράκτες, προβολείς με ανίχνευση κίνησης κ.α.).

Η Περιμετρική Προστασία είναι μια από τις σημαντικότερες δικλείδες ασφαλείας στην αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας είτε σε ιδιωτικό είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού περιμετρικής ασφάλειας, αφορά στους σχεδιαστές του συστήματος κι εξαρτάται από την κρισιμότητα της εγκατάστασης και παράγοντες όπως την μορφολογία του χώρου, τις καιρικές συνθήκες, τις ανάγκες επιτήρησης, ακόμη και τον συνδυασμό περιμετρικής προστασίας με άλλα συστήματα ασφαλείας, π.χ. το σύστημα ελέγχου πρόσβασης.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο